Synod

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE SYNODALNE
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DOROSŁYCH
26 MARCA (SOBOTA) GODZ. 16:00 W SALCE ŚW. ANTONIEGO.
TEMATY: „DIALOG W KOŚCIELE” I „EKUMENIZM”

PRZY WYJŚCIACH Z KOŚCIOŁA ORAZ POD ADRESEM:

https://synodpoznan.pl/konsultacja-indywidualna/

ZNAJDUJE SIĘ FORMULARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNEJ, DLA OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH POWODÓW NIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁU W SPOTKANIACH.
MOŻNA GO WZIĄĆ DO DOMU, WYPEŁNIĆ I DO 3 KWIETNIA WRZUCIĆ DO SKRZYNKI Z NAPISEM „FORMULARZE SYNODALNE”, LUB WYSŁAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES ankieta@synodpoznan.pl

Tematy:

1. Idąc razem

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy w drodze. Zastanówmy się, jak wygląda
nasz Kościół lokalny. Kim są ci, którzy „idą razem”? Z kim ja „idę razem”? Kim
są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni? Jakie grupy lub osoby pozostają na
marginesie? Kogo nie spotykam na drodze? Co mogę /co możemy zrobić, aby „iść
bardziej razem”? Jak spotkać tych, którzy pozostają na marginesie?

2. Słuchanie

Słuchanie jest pierwszym krokiem do spotkania. Wymaga otwartego umysłu i
serca, bez uprzedzeń. Bóg może przemawiać do mnie również przez drugiego
człowieka. Zastanówmy się, czy my się wzajemnie słuchamy? W jakich sytuacjach
ignorujemy ten głos? W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które
ignorujemy? Czy uważasz, że w Kościele słucha się głosu świeckich? Jak słucha
się księży? W jaki sposób słucha się kobiet? W jaki sposób słucha się młodych
ludzi? Jakie miejsce ma głos mniejszości, wykluczonych i odrzuconych? Jak są
słuchani ubodzy? Jak słuchane są osoby konsekrowane – kobiety i mężczyźni? Co
ułatwia lub utrudnia moje/nasze słuchanie? Jakie są ograniczenia w
mojej/naszej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż
nasze własne? Co możemy zrobić, aby bardziej siebie wzajemnie słuchać w
Kościele? Co możemy zrobić, aby słuchać osób, które są z dala od Kościoła, są
uprzedzone do Kościoła lub są wrogo do niego nastawione?

3. Zabieranie głosu

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą, w sposób wolny, otwarty i szczery,
prawdę z miłością. Zastanówmy się, co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere
i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w
społeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas
ważne? Kiedy to się nie udaje i dlaczego? Jak wygląda współpraca z mediami
(nie tylko z katolickimi)? Kto w mediach wypowiada się w imieniu wspólnoty
chrześcijańskiej? Kto te osoby wybiera? Jak odróżniać w przestrzeni publicznej
prywatne opinie od oficjalnego nauczania Kościoła? Jak możemy poszerzyć w
Kościele przestrzeń do swobodnej wypowiedzi? Jak poprawić jakość obecności
Kościoła w mediach?

4. Celebrowanie

Wspólna droga w Kościele opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i
sprawowaniu Eucharystii. Zastanówmy się, w jaki sposób modlitwa i celebracje
liturgiczne inspirują i kształtują życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki
sposób wpływają na najważniejsze decyzje? W jakim stopniu włączamy uczestników
liturgii w podejmowanie funkcji liturgicznych? Co zrobić, abyśmy wszyscy
pełniej uczestniczyli w liturgii?

5. Współodpowiedzialni w misji Kościoła

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy
ochrzczeni. Zastanówmy się, co jest naszą wspólną misją? W jaki sposób
członkowie naszego Kościoła lokalnego są aktywni w jego misji? Co pomaga, a co
przeszkadza? Jakie obszary misji są zaniedbywane? W jaki sposób wspólnota
wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa
(zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie
sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?
W jaki sposób wspólnota Kościoła pomaga tym osobom przeżywać ich zaangażowanie
na rzecz społeczeństwa jako służbę? Kto i w jaki sposób rozeznaje, planuje i
podejmuje decyzje o kierunkach zaangażowania duszpasterskiego? Co możemy
zrobić, abyśmy wszyscy pełniej uczestniczyli w misji Kościoła?

6 a. Dialog w Kościele

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie.
Zastanówmy się, w jakich sytuacjach różne osoby w naszej wspólnocie spotykają
się, aby prowadzić dialog? Jak często się to zdarza? Jakie są miejsca i
sposoby dialogu w naszym Kościele lokalnym? Jak wygląda współpraca ze
wspólnotami zakonnymi, stowarzyszeniami świeckich, ruchami itd.? Czy zauważane
i doceniane są charyzmaty danej wspólnoty, realia jej działania, potrzeby i
zobowiązania? W jaki sposób są rozwiązywane konflikty i trudności? Jak
podchodzi się do różnicy poglądów? Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele
powinniśmy zwrócić większą uwagę? Co możemy zrobić, aby poprawić jakość
dialogu w Kościele?

6 b. Dialog w Kościele i Społeczeństwie

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie.
Zastanówmy się, jak w naszym środowisku (praca, sąsiedztwo, społeczność
lokalna, nasza miejscowość, nasz kraj) rozmawiamy ze sobą i szukamy wspólnych
rozwiązań? Jak siebie wzajemnie słuchamy? W jaki sposób Kościół prowadzi
dialog i uczy się od innych: świata polityki, ekonomii, kultury, struktur
samorządowych i ludzi żyjących w ubóstwie? Na jakie szczegółowe kwestie
powinniśmy zwrócić większą uwagę? Co możemy zrobić dla jakości dialogu?

6 c. Dialog międzyreligijny z osobami, które nie utożsamiają się z żadną
wsþólnotą religijną, z osobami niewierzącymi

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie.
Zastanówmy się, jakie mamy doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania z
wyznawcami innych religii? Jakie mamy doświadczenia dialogu i wspólnego
zaangażowania z osobami, które nie utożsamiają się z żadną wspólnotą
religijną? Jak odnosimy się do osób, które decydują się na apostazję, jak ze
sobą rozmawiamy? Jakie mamy doświadczenie kontaktów i rozmów z osobami
areligijnymi? Jak próbujemy się zrozumieć? Co możemy robić razem?

7. Ekumenizm

Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden
chrzest, zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej. Zastanówmy się,
jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji
chrześcijańskich i wyznań? Co nas łączy i jaką podejmujemy współpracę? Jakie
owoce przynosi nasza współpraca? Jakie są trudności? Jakie jest moje
odniesienie do osób należących do innych wspólnot chrześcijańskich? Jaki
następny krok możemy zrobić na wspólnej drodze?

8. Władza i uczestnictwo

Kościół synodalny jest Kościołem, w którym wszyscy jesteśmy równi w godności i
wszyscy podejmujemy odpowiedzialność. Zastanówmy się, w jaki sposób określamy
w Kościele lokalnym cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i
kroki, które należy podjąć? W jaki sposób sprawowana jest w nim władza i
zarządzanie? Jak się czuję w tak zarządzanej wspólnocie? W jaki sposób praca
zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki sposób i
przez kogo oceniana jest owocność działań? W jaki sposób osoby świeckie są
zapraszane do odpowiedzialności? Do jakich posług? Czy ich udział jest
właściwie doceniany? Jakie mamy doświadczenia dobrej współpracy, wspólnego
rozeznawania i współdecydowania? Jak funkcjonują rady duszpasterskie, rady
ekonomiczne, rady kapłańskie i inne organy kolegialne? Jak możemy rozwijać
wrażliwość synodalną w naszym Kościele lokalnym?

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

Styl synodalny charakteryzuje się tym, że decyzje podejmowane są poprzez
rozeznawanie tego, co Duch Święty mówi przez całą wspólnotę. Zastanówmy się,
jakie metody stosujemy w podejmowaniu decyzji? Jak je można ulepszyć? Czy styl
synodalny jest widoczny w przewodzeniu naszemu Kościołowi lokalnemu? Czy nasze
metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego? Jak to
realizujemy w praktyce? Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować
przejrzystość i możliwość rozliczenia z podejmowanych działań i decyzji w
Kościele? Jak możemy uczyć się wspólnotowego rozeznawania w Duchu Świętym i w
nim wzrastać?

10. Formowanie się w synodalności

Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie
się. Zastanówmy się, w jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi,
aby byli bardziej zdolni do wspólnej drogi, słuchania siebie nawzajem,
uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog? Jaka formacja jest
oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?Przewodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej

Zeszyt uczestnika konsultacji w Archidiecezji Poznańskiej

Jak isc wspolna droga SYNOD